unmz100
 
logo_čmi
 
 
 
 
 
 
 
   
Mechanika Teplice

Prvním krokem právnické nebo fyzické osoby je rozhodnutí pro vytvoření nebo nevytvoření metrologického střediska pro ověřování stanovených měřidel (tachografů).

Berte při svém rozhodování skutečnost počtu již vytvořených AMS pro ověřování tachografů ve Vaší oblasti a regionu.

Další nezbytné kroky:

1. Vstupní pohovor   Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ( dále je ÚNMZ)
     podrobnosti jsou uvedeny na: http://www.unmz.cz/urad/zasady-autorizace
    Adresa:  ÚNMZ  Ing. Jiří Kuba,  Biskupský dvůr 1148/5, 110200 Praha 1
    telefon: 224 907 187
    e-mail: kuba@unmz.cz

2. Prodiskutovat se zástupci výrobců tachografů (písemnou formou - e mail a pod.), zda nově tvořící se AMS dostane Osvědčení na jednotlivé typy tachografů V/R a Stoneridge na  

    základě:
     - počtu AMS, které ověřují tachografy V/R a Stoneridge v oblasti žadatele o nové AMS
     - vybavenosti zařízením pro typ tachografů V/R a Stoneridge
     - podepsání servisní smlouvy
     e-mail: jelinek@stoneridge.cz

3. Výběr zkušebního zařízení:
    zařízení pro kontrolu a nastavení tachografů V/R Stoneridge. Podmínky jsou dány ve smlouvě uzavírané podle Obchodního zákoníku mezi    zástupcem výrobce a žadatelem

4. Školení na teoretické znalosti v oblasti právní problematiky při ověřování tachografů.
     Školení provádí:
     - Český metrologický institut v Brně
     - Certifikovaný pracovník AMS HALE Praha (manager jakosti)
     - Forma samostudia
Pracovníci metrologického střediska musí prokázat před autorizační komisí znalosti z právní problematiky a to formou testu a ústního pohovoru

5. Praktické školení montáží, metod a postupů kontroly a nastavení tachografů:

- pro tachografy VEEDER ROOT a Stoneridge u HALE spol. s r.o., kde školení provádí certifikovaný pracovník Ing. Karel Jelínek
      Adresa: HALE Nord Bohemia spol. s r.o.  Ing. Karel Jelínek  Veleslavínova 14, 400 11 Ústí n.L., telefon: 603 876 554  
      e-mail: jelinek@stoneridge.cz
      přihlášení na školení a doškolení: http://ams.halenb.cz

- pro tachografy Continental VDO:
  u ELEXTIME, s.r.o., kde školení a doškolení provádí p. Jan Hlavatý
  přihlášení na školení a doškolení: http://www.elextime.cz

  u MECHANIKA Teplice závod TACHOGRAFY Děčín, kde školení provádí p. František Chlupáček

  přihlášení na školení a doškolení: http://www.mechanikadc.cz/skoleni-a-podpora-ams/

- pro tachografy EFAS:
  u firmy Martin Mück
  přihlášení na školení a doškolení: http://www.martinmuck.cz

6. Vyhotovení  Příručky jakosti metrologického střediska, která popisuje systém jakosti v metrologickém středisku.

   Možnosti vypracování Příručky jakosti:
     - kompletním zpracováním od managera jakosti AMS HALE spol. s r.o. s dodáním všech potřebných dokumentů, zákonů a předpisů
     - zakoupením nebo zpracováním od ČMI Brno
     - vlastní tvorba

7. Validace a konfirmace metod a postupů ověřování, zařízení a vybavení. Stanovení nejistot měření a dvojstranná porovnávací zkouška při posouzení AMS

8. Posouzení AMS  pověřenými pracovníky ČMI RPZ Brno, která se skládá ze zkoušky z právní problematiky, z praktického přezkoušení každého pracovníka metrologického
    střediska a to z úkonů:

     a) kontrola ČMI RPZ Brno o zavedení systému jakosti ve firmě, kontrola vhodnosti a návaznosti etalonů, měřidel a zařízení pro ověřování tachografů
     b) příjem vozidla a tachografu pro ověření, včetně vstupní kontroly měřidla a vozidla
     c) stanovení hodnoty vozidlové konstanty " W " a účinného obvodu pneumatiky
     d) ověření funkčnosti tachografů podle TPM 5210-08, Nařízení EU v povolených odchylkách:
          - pro rychlost zapsanou na tachografovém kotouči nebo v paměti tachografu
          - pro rychlost zobrazenou na displeji tachografu
          - pro rychlost ručkového ukazatele rychloměru
          - časovou základnu tachografu
          - odchylku počitadla ujeté dráhy
          - zápisu činností osádky vozidla
     e) vypsání " Záznamu o zkoušce vozidla a tachografu" a " Zápisu o zkoušce "

9. Po úspěšném  zvládnutí tohoto posouzení metrologického střediska je vyhotoven Zápis o posouzení ČMI RPZ Brno a podán návrh ÚNMZ na udělení autorizace. ÚNMZ vystaví AMS " Rozhodnutí o autorizaci ", jehož přílohou jsou " Podmínky autorizace "

10. AMS  si nechá vyhotovit normalizované razítko s malým státním znakem a podá žádost na ČMI OI o vydání úředních značek a raznic